Archive for Category: Promotion

  • Được sự cho phép của Novotel Hotel, Chef Meat Việt Nam đã có được buổi quảng bá những sản phẩm đặc trưng của công ty tại Nhà hàng Square-Novotel hotel vào thứ 7 ngày 27/8/2016.

    PROMOTION TẠI NOVOTEL HOTEL

    Được sự cho phép của Novotel Hotel, Chef Meat Việt Nam đã có được buổi quảng bá những sản phẩm đặc trưng của công ty tại Nhà hàng Square-Novotel hotel vào thứ 7 ngày 27/8/2016.
    Read More